Generelle politikker

Nedenfor ses de aktuelle generelle politikker for Producent Rettigheder Danmark (PRD).

Det følger af Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og relaterede rettigheder, at generalforsamlingen i PRD beslutter de generelle politikker for:

 • fordeling af vederlag til rettighedshaverne
 • fradrag i vederlag til rettighedshaverne
 • anvendelse af ufordelbare midler
 • investeringspolitik

På PRD's seneste generalforsamling den 30. april 2020 blev der således truffet beslutning om foreningens generelle politikker.

Læs mere om lovgivning


Nyheder

Fordeling af vederlag

Her præsenteres foreningens generelle politik for fordeling af vederlag til rettighedshaverne.

På generalforsamlingen den 30. april 2020 blev det besluttet, at fordeling af vederlag sker efter følgende principper:

 1. Fordeling af vederlag skal ske på baggrund af objektive fordelingsprincipper. PRD må ikke i sin forvaltning af rettigheder og fordeling af rettighedsmidler udøve nogen forskelsbehandling mellem rettighedshavere, men har pligt til at sikre lige vilkår for alle uanset nationalitet, tilhørsforhold m.m.
 2. Indtægter, der hidrører fra et forretningsområde, skal udbetales til de rettighedshavere, hvis produktioner er anvendt på det respektive forretningsområde. PRD’s bestyrelse kan dog inden for de enkelte forretningsområder vælge at begrænse udbetaling af vederlag til udnyttelser på kanaler og/eller platforme, der har en vis udbredelse, såfremt ressourcer, der medgår til at sikre fuld udbetaling på alle kanaler/platforme, ikke står mål med indtægterne på disse områder.
 3. PRD skal som udgangspunkt fordele indtægterne individuelt baseret på fuld rapportering om brugen af produktioner. PRD’s bestyrelse kan dog vælge at fordele vederlag baseret på stikprøverapportering eller anvendelse af et analogt grundlag, såfremt ressourcer, der medgår til at indhente fuld rapportering, ikke står mål med de indtægter, der er til fordeling på området.
 4. PRD’s bestyrelse skal sikre udarbejdelse af konkrete fordelingsregler, som skal være i overensstemmelse med de vedtagne generelle principper for fordeling af vederlag samt vedtægternes § 8.
 5. De konkrete regler for fordeling af vederlag, der besluttes af PRD’s bestyrelse skal være tilgængelige på PRD’s hjemmeside sammen med de af generalforsamlingen vedtagne generelle fordelingsprincipper.

Læs mere om forretningsområder & fordelingsregler


Fradrag i vederlag

Her præsenteres foreningens generelle politik for fradrag i vederlag til rettighedshaverne.

I PRD er der fradrag til henholdsvis administrationsomkostninger og kulturelle midler.

På generalforsamlingen den 30. april 2020 blev det besluttet, at følgende principper finder anvendelse på fradrag til administrationsomkostninger:

 1. Det følger af lov om kollektiv forvaltning, at administrationsomkostninger ikke må overstige de begrundede og dokumenterede omkostninger
 2. Forud for hvert kalenderår budgetteres det kommende års omkostninger i Filmret ApS til forvaltning af rettigheder og rettighedsmidler, der forvaltes af PRD
 3. Baseret på det kommende års forventede rettighedsudbetalinger fastsættes administrationsprocenten, der opgøres som budgetterede omkostninger til forvaltning / forventede rettighedsudbetalinger = afrundet administrationsprocent.
 4. Ved hver udbetaling af rettighedsmidler forretningsområde for forretningsområde modregnes omkostninger til administration med administrationsprocenten.
 5. Såfremt fradraget til dækning af administrationsomkostninger afviger fra de realiserede administrationsomkostninger, indregnes afvigelsen i beregningen af administrationsprocenten i efterfølgende år.
 6. PRD stiller en låneramme til rådighed for Filmret ApS på et beløb svarende til et års omkostninger til administration, dog således at lånet tilbagebetales inden for året.
 7. Bestyrelsen for PRD godkender forud for hvert kalenderår det kommende års omkostninger til administration samt administrationsprocent.

Bestyrelsen har besluttet, at PRD, Filmret ApS og Registrering Danmark skal samles i én forening, som bliver PRD. Denne beslutning vil sikre en forenkling af administrationen, herunder øge transparensen, ligesom det er vurderingen, at beslutningen vil have positiv indvirkning på de samlede omkostninger til revision, bestyrelse og administration. Administrationerne i Filmret ApS og Registrering Danmark arbejder på en gennemførelse af bestyrelsens beslutning, således at ”fusionen” kan træde i kraft med virkning fra 1. januar 2021.

Fradrag til kulturelle midler kan foretages i medlemmernes rettighedsindtægter samt i indtægter, der udbetales til ikke-medlemmer, som modtager rettighedsvederlag fra PRD som følge af licenser udstedt med hjemmel i ophavsretslovens bestemmelser om aftalelicens.

På områder hvor PRD har indgået gensidighedsaftaler med udenlandske forvaltningsorganisationer, kan fradrag til kulturelle midler alene foretages, såfremt dette er direkte hjemlet i gensidighedsaftalen.

På generalforsamlingen den 30. april 2020 blev følgende principper for fradrag til kulturelle midler besluttet:

 1. Fradrag til kulturelle midler i ét royaltyår kan maksimalt udgøre 5% af de samlede indtægter vedrørende royaltyåret før.
 2. Fradrag til kulturelle midler foretages på hovedforretningsområderne retransmission (både basiskanaler og kommercielle kanaler) og digitale tjenester.
 3. Tildeling af kulturelle midler baserer sig på konkrete ansøgninger til PRD’s bestyrelse. Kun virksomheder/organisationer kan ansøge bestyrelsen om kulturelle midler.
 4. PRD er forpligtet til på sin hjemmeside at oplyse, hvilke organisationer der har modtaget kulturelle midler fra PRD samt beløbets størrelse.
 5. Organisationer, der får godkendt ansøgninger om tildeling af kulturelle midler, forpligter sig til at overholde reglerne i Lov om kollektiv forvaltning samt retningslinjer udstukket af Copydan for anvendelse af kulturelle midler og friholder PRD for ethvert ansvar i relation hertil.

Læs mere om udbetaling


Ufordelbare midler

Her præsenteres foreningens generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler. 

På generalforsamlingen den 30. april 2020 blev det besluttet, at man følger sidste års praksis for forældelse af ufordelbare midler, hvorefter disse forældes 3 år efter udgangen af det år, midlerne vedrører. En sådan forældelse på 3 år er i overensstemmelse med reglerne i Lov om kollektiv forvaltning jf. § 16, stk. 7.

I tiden fra modtagelse af rettighedsmidler og indtil forældelse indtræder, er det Filmret ApS’ forpligtelse at sikre, at der iværksættes ihærdige bestræbelser på at finde frem til de enkelte rettighedshavere, så rettighedsmidlerne kan blive udbetalt. Der gennemføres grundig og gentagen søgning efter de rette rettighedshavere bl.a. via internettet, kontakt til samarbejdspartnere i Danmark, kontakt til organisationer i udlandet når der er tale om udenlandske rettighedshavere, samt øvrige relevante tiltag.

Det blev endvidere besluttet, at de rettighedsmidler der fortsat efter den nævnte 3-års periode henstår uudbetalt og dermed ufordelbare anbefales anvendes på følgende måde:

 1. Der foretages en reservation på 10 % dog max. 2 mio. kr. af de ufordelbare og forældede midler, som lægges i en reservefond til imødegåelse af eventuelle berettigede økonomiske krav fra rettighedshavere. Midlerne tages forholdsmæssigt fra de enkelte forretningsområder, men anvendelsen heraf er ikke i øvrigt knyttet til et bestemt rettighedsår eller et bestemt forretningsområde. Reservationen er tænkt som en generel reserve.
 2. Administrationen i PRD/Filmret er berettiget til at foretage udbetalinger fra reserven til rettighedshavere, der har et berettiget økonomisk krav mod PRD. Er administrationen i tvivl om berettigelsen af et økonomisk krav fra en rettighedshaver, er administrationen forpligtet til at inddrage PRD’s bestyrelse i behandlingen heraf.
 3. Indestående på reservefonden kan aldrig overstige 5 mio. kr. Såfremt det samlede indestående udgør 5 mio. kr., foretages således ikke yderligere reservationer i de forældede midler.
 4. Den resterende andel af de forældede midler allokeres til re-fordeling inden for de forretningsområder, som rettighedsmidlerne hidrører fra.

De refordelte rettighedsmidler kommer til udbetaling i forbindelse med førstkommende hovedudbetaling på det forretningsområde, rettighedsmidlerne vedrører.

Læs mere om udbetaling


Investeringspolitik

Her præsenteres foreningens generelle investeringspolitik.

På generalforsamlingen den 30. april 2020 blev det besluttet, at følgende principper finder anvendelse på investering af rettighedsmidler:

 1. Rettighedsmidler som indestår i PRD placeres på anfordringskonti
 2. Der foretages ingen investeringer

Læs mere i foreningens rapporter