Kollektive midler

Producent Rettigheder Danmarks støttepulje Kollektive midler er en pulje, som alle indenfor tv- og filmbranchen kan søge. Puljen modtager sine midler fra Copydan Kulturplus på vegne af tv- og filmproducenter som kompensation for den lovlige privatkopiering, der sker i Danmark. I henhold til dansk lov fordeles to tredjedele af midlerne individuelt til danske og udenlandske producenter, der har leveret produktioner til danske tv-stationer, og den resterende tredjedel af midlerne fordeles kollektivt. Den individuelle fordeling sker gennem forretningsområdet Blanke medier, mens den kollektive fordeling sker gennem støttepuljen Kollektive midler.


Formål

Formålet med støttepuljen Kollektive midler er at fremme film og tv som kulturelle medier, nationalt såvel som internationalt. Støtten gives til projekter, der opretholder, udvikler og gavner filmmediet samt tv- og filmbranchen, som beskæftiger sig med fremstilling af levende billeder (film, tv og lignende).


Hvem kan søge støtte

Alle indenfor tv- og filmbranchen kan søge om støtte, uanset nationalitet og medlemskab.

Ansøgningerne skal være brancherelevante initiativer, der kan fremme film og tv, som kulturelle medier i Danmark såvel som i udlandet. Støtten gives med fokus på dansk film og tv. 

Videndeling:

 • Festivaler
 • Konferencer
 • Seminarer  
 • Masterclasses
 • Publikationer
 • Projektstøtte
 • Deltagelse i internationale tv- og filmarrangementer o.l.

Uddannelse:

 • Studielegater til udenlandske uddannelses-/kursusophold (individuelt)
 • Støtte til udvikling og gennemførelse af brancherelevante uddannelser (institutioner)

Uddannelsesstøtte er primært rettet mod producere- og producentuddannelser.

Der kan ikke opnås støtte til produktion, herunder udvikling og distribution – ligesom ansøgninger, der handler om generel driftsstøtte, sædvanligvis heller ikke imødekommes.

Støtte kan tage form af underskudsgaranti.


Ansøgningsskema

Ansøgningsmodulet online er tilgængeligt her på siden i perioden 14. april til og med 3. maj 2021. Du kan med fordel gøre ansøgningsbilagene klar (i pdf-format), som beskrevet under "Krav og kriterier". 

Har du spørgsmål til de kollektive midler og ansøgningsprocessen, så ring til sekretariatet på tlf. 25120099 eller skriv til info@producentrettigheder.dk.


Ansøgningsfrist og svar

Ansøgningsfrist mandag 3. maj 2021
Ansøgninger behandles en gang årligt af et bestyrelsesudvalg under PRD. Ansøgninger modtaget senest mandag den 3. maj 2021 (kl. 24.00) behandles af udvalget i løbet af maj måned. Vi modtager ansøgninger hvert år i april måned. 

Svar på ansøgninger
Som ansøger kan man forvente svar på sin ansøgning første uge i juni. Svaret vil blive sendt skriftligt til den i ansøgningen anførte mailadresse.


Behandling af ansøgninger

Alle ansøgninger behandles.

Bestyrelsesudvalget vurderer hvilke ansøgninger, der imødekommes, samt hvilke beløb, der tildeles. I videst muligt omfang tilgodeses alle grupper af producenter, og det tilstræbes, at en andel af midlerne anvendes til styrkelse af dansk/amerikanske kulturelle aktiviteter og relationer.

Bestyrelsesudvalget 2020:

 • Anders Kjærhauge, Zentropa
 • Mads K. Jørgensen, Nordisk Film A/S
 • Søren E. Jakobsen, SEJ Consult

Udvalget ligger typisk vægt på:

 • At projektets formål er klart formuleret
 • At budget og tidsplan er realistisk
 • At der ikke er tale om et rent kommercielt projekt
 • At ansøgningen begrundes bl.a. med en redegørelse for, hvordan projektet vil fremme film som kulturelt medie og/eller gavne filmbranchen 

Afslag
Afslag på ansøgninger gives så hurtigt som muligt. Der vil normalt ikke kunne gives begrundelser for afslag.


Krav og kriterier

Fordeling af støtte sker på baggrund af skriftlige ansøgninger til PRD.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En projektbeskrivelse, der redegør for formålet med støtten
 • En tidsplan
 • Et budget
 • Et CV (hvis der er tale om individuel støtte til studier o.l.)
 • Oplysning om støttebeløb søgt eller modtaget fra andre
 • Oplysning om eventuelle samarbejdspartnere og sponsorer

Ansøgningen kan med fordel indeholde:

 • Anbefalinger
 • Referencer
 • Dokumentation om optagelse fra uddannelsesinstitution o.l.

Særlige betingelser
Bestyrelsesudvalget kan opsætte særlige betingelser for en specifik støttetildeling. Fx kan udbetaling af tildelt støtte være betinget af, at det kan dokumenteres, at det samlede projekt kan gennemføres fx ved at den samlede finansiering jf. budget er opnået eller ved, at der er givet tilsagn om optagelse på en uddannelse.

Offentlig omtale
Støttemodtagere må acceptere, at deres navn, ansøgningsår og -formål oplyses i den offentlige omtale vedrørende kollektive midler i PRD.

Afrapportering
Det er et krav, at PRD modtager afrapportering for, at man som støttemodtager kan komme i betragtning ved fremtidige ansøgningsrunder. Afrapportering kan fx være et afsluttet projekt- eller årsregnskab, henvisning til hjemmeside eller andet materiale og lignende. Afrapportering sendes til info@producentrettigheder.dk


Budget, udbetaling og skat

En ansøgning skal indeholde et budget, hvor alle relevante udgifter indgår. Det er vigtigt, at budgettet indeholder information om støttebevillinger, som allerede er modtaget eller forventes at blive bevilget fra anden side.

Har du, din organisation eller dit selskab fået tildelt støtte fra de kollektive midler, skal der indsendes en udbetalingsbegæring til os. Eventuelle betingelserne for at få bevillingen udbetalt skal være opfyldt.

Hent udbetalingsbegæringen i Pdf-format

Hent udbetalingsbegæringen i Word-format

Send udbetalingsbegæringen til info@producentrettigheder.dk. Udbetaling af støtten sker normalt 5-7 hverdage efter modtagelsen af udbetalingsbegæringen.

Skat
Udbetaling af støtte indberettes automatisk til SKAT som B-indkomst.

Studielegater i udlandet
I særlige tilfælde vil studielegater i udlandet være skattefrie. Det er vigtigt, at man selv som støttemodtager følger op på disse forhold med SKAT. Som firma har man mulighed for at ændre skatteindberetningen. Skal vi ændre en personlig indberetning, er det nødvendigt, at vi modtager et samlet regnskab og anden relevant dokumentation indenfor det relevante år, hvor støtten er modtaget.


Tidligere støttemodtagere

Her ses de samlede beløb til fordeling pr. år samt listen over de ansøgere, der i 2013-2019 har modtaget støtte fra de kollektive midler i PRD (tidl. Filmkopi).

Samlet beløb til fordeling pr. år:

2013   1,906,000 kr.
2014   2,148,800 kr.
2015   2,231,267 kr.
2016   1,424,000 kr.
2017   1,359,777 kr.
2018   1,362,482 kr.
2019   1,446,488 kr.
2020   1,900,297 kr.

Se tidligere støttemodtagere 2013-2020


Forældede midler

Såfremt det et år ikke er muligt at fordele hele beløbet til rådighed i puljen for kollektive midler, vil restbeløbet følge foreningens generelle politik for anvendelse af ufordelbare midler.

Se generelle politikker


Spørgsmål

Har du spørgsmål til støttepuljen kollektive midler, er du velkommen til at kontakte PRD:

Louise Kaya Martin 
Direktionssekretær/PA
lkm@producentrettigheder.dk
+45 25120099


Nyheder